CHÍNH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG

 

Chính sách người sử dụng (“Chính Sách”) quy định việc Khách Hàng sử dụng Phần Mềm (được định nghĩa dưới đây) và các tài liệu, sản phẩm liên quan đến Phần Mềm. Khách Hàng, bằng việc tạo tài khoản sử dụng Phần Mềm, chấp nhận các điều kiện, điều khoản quy định tại Chính Sách này và sẽ tuân thủ Chính sách này trong suốt thời gian Khách Hàng sử dụng Phần Mềm

1. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

 • Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ” hoặc “Hợp Đồng” là hợp đồng ký kết giữa Khách Hàng với chúng tôi hoặc giữa Khách Hàng với Đại Lý quy định các điều khoản, điều kiện về việc cung cấp Phần Mềm và các dịch vụ liên quan đến Phần Mềm (nếu có).
 • Đại Lý” là các cá nhân, tổ chức thực hiện phân phối, marketing, quảng cáo, tiếp thị Phần Mềm do chúng tôi chỉ định. Danh sách các Đại lý được chúng tôi đăng tải công khai trên https://khaothi.online/dai-ly và có thể được cập nhật theo từng thời điểm.
 • Phần Mềm” có nghĩa là Hệ Thống Phần Mềm Nền tảng chuyển đổi số Khảo Thí Online
 • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là bất kỳ và tất cả các quyền tác giả, các quyền về nhân thân, quyền liên quan đến nhãn hiệu, bằng sáng chế cùng các quyền, tư cách, và lợi ích đối với tài sản trí tuệ xác lập trên phạm vi toàn cầu, tạm thời hoặc trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền về kinh tế và quyền độc quyền sao chép, sửa chữa, phỏng theo, chỉnh sửa, chuyển ngữ, phát triển các sản phẩm phái sinh, trích dẫn hoặc tái sử dụng các dữ liệu, sản xuất, đưa vào lưu thông, xuất bản, phân phối, bán, cấp phép, cấp phép lại, chuyển nhượng, cho thuê, thuê, truyền phát hoặc cung cấp truy cập bằng điện tử, phát thanh, trưng bày, đưa vào bộ nhớ máy tính, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào hoặc bản sao, toàn bộ hay từng phần, dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp hoặc ủy quyền hay chỉ định cho bên nào khác quyền làm như vậy.
 • Gói Dịch Vụ” có nghĩa là bộ gói các tính năng của Phần Mềm và các dịch vụ tiêu chuẩn kèm theo Phần Mềm, được mô tả chi tiết tại https://khaothi.online/goi-dich-vu-chi-tiet và có thể được cập nhật theo từng thời kỳ.

2. Phạm vi quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm

 • Quyền sử dụng của Khách hàng. Theo các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này, trong Thời Hạn (như được định nghĩa tại Điều 1 của Chính Sách), chúng tôi cấp cho Khách Hàng quyền truy cập và sử dụng không độc quyền đối với Phần Mềm. Việc sử dụng Phần Mềm được giới hạn trong phạm vi Gói Dịch Vụ đã đăng ký, bao gồm giới hạn về địa lý, số lượng người sử dụng mà Khách Hàng đăng ký tài khoản (Named User) (“Người Sử Dụng”), các tính năng của Gói Dịch Vụ Khách Hàng đăng ký sử dụng. Khách Hàng chịu trách nhiệm cho tất cả Người Sử Dụng và việc họ tuân thủ Chính Sách này.
 • Tài khoản. Thông tin đăng ký và tài khoản của Khách Hàng phải chính xác, đầy đủ và cập nhật thường xuyên. Tài khoản Phần Mềm mà Khách Hàng hoặc Người Sử Dụng đã đăng ký sẽ không thể chia sẻ hoặc chuyển nhượng. Khách Hàng phải giữ bí mật tất cả thông tin đăng nhập và đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu Khách Hàng phát hiện ra bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc thông tin đăng nhập của Khách Hàng.
 • Cam kết. Khách Hàng cam kết: (a) chỉ sử dụng Phần Mềm trong phạm vi Gói Dịch Vụ đã đăng ký; (b) không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm hoặc chia sẻ, chuyển nhượng tài khoản Phần Mềm cho bất kỳ ai khác (mà không được sự đồng ý của chúng tôi); (c) tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ Phần Mềm cùng các sản phẩm phái sinh từ Phần Mềm.

3. Dữ liệu và nghĩa vụ của Khách Hàng

 • Dữ liệu của Khách Hàng. Khách Hàng giữ mọi quyền liên quan đến quyền sở hữu và các quyền lợi khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) trong và đối với Dữ Liệu Của Khách Hàng do Khách Hàng hoặc Người Sử Dụng cung cấp. “Dữ Liệu Của Khách Hàng” bao gồm mọi nội dung hoặc dữ liệu mà Khách Hàng hoặc Người Sử Dụng đăng tải, sử dụng trên Phần Mềm và các thông tin chúng tôi thu thập được về Khách Hàng khi Khách Hàng hoặc Người sử dụng liên hệ chúng tôi nhờ tư vấn hỗ trợ về Phần Mềm. Theo các điều khoản của Chính Sách này, trong Thời Hạn, Khách Hàng cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí để sử dụng, sao chép, lưu trữ, truyền tải, sửa đổi, hiển thị, thực hiện và tạo các tác phẩm phái sinh từ Dữ Liệu Của Khách Hàng nếu việc này là cần thiết để cung cấp Phần Mềm cho Khách Hàng và/hoặc cho các mục đích hỗ trợ và cải thiện có liên quan. Khách Hàng hiểu rằng chúng tôi là đơn vị xử lý và Khách Hàng là đơn vị kiểm soát Dữ Liệu Của Khách Hàng, vì vậy chúng tôi có thể sử dụng, thay mặt Khách Hàng và theo hướng dẫn của Khách Hàng, Dữ Liệu Của Khách Hàng như được quy định trong Chính Sách này.
 • Nghĩa vụ của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý (a) rằng Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của Dữ Liệu Của Khách Hàng; (b) có được tất cả các quyền và sự đồng ý cần thiết theo quy định của pháp luật từ Người Sử Dụng và bất kỳ bên thứ ba nào để có thể cho phép thu thập và sử dụng dữ liệu (bao gồm mọi dữ liệu cá nhân, nếu có) trên Phần Mềm như được nêu trong Chính Sách này; và (c) việc Khách Hàng sử dụng Phần Mềm, bao gồm Dữ Liệu Của Khách Hàng và việc sử dụng các dữ liệu này, sẽ không vi phạm bất kỳ pháp luật áp dụng nào hoặc quyền của bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai. Nếu bất kỳ Dữ Liệu Của Khách Hàng được gửi hoặc sử dụng vi phạm Điều này, Khách Hàng phải đồng ý xóa ngay khỏi Phần Mềm. Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi quyết định chia sẻ Dữ Liệu Của Khách Hàng giữa những Người Sử Dụng hoặc với các bên thứ ba sử dụng Phần Mềm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc Khách Hàng hay Người Sử Dụng truy cập, sử dụng, thay đổi, phân phối hoặc xóa Dữ Liệu Của Khách Hàng.
 • Dữ liệu bị cấm. Khách Hàng đồng ý không sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào bị hạn chế, kiểm soát hoặc bị cấm theo quy định pháp luật hiện hành (“Thông Tin Bị Cấm”). Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm nào đối với việc Khách Hàng sử dụng các Thông Tin Bị Cấm trên Phần Mềm, bất kể có thoả thuận gì khác giữa hai Bên có quy định trái ngược với điều khoản này.
 • Bồi thường. Khách Hàng sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi (và các đại diện, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý của chúng tôi) khỏi mọi khiếu nại (từ bên thứ ba và/hoặc Người Sử Dụng), thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí liên quan đến việc kiện tụng, giải quyết tranh chấp (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Khách Hàng đối với Điều này hoặc liên quan đến Dữ Liệu Của Khách Hàng, chính sách quản lý nội bộ của Khách Hàng liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng Phần Mềm trong phạm vi của Chính Sách này.

4. Bảo mật và dữ liệu tổng hợp

 • Bảo mật Dữ Liệu Của Khách Hàng. Chúng tôi sẽ quản lý việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và bảo mật hợp lý về mặt thương mại được thiết kế để bảo vệ Dữ Liệu Của Khách Hàng trước sự truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép.
 • Dữ liệu tổng hợp. Dữ liệu thống kê, phân tích, xu hướng và các dữ liệu tổng hợp khác có thể được thu thập từ việc Khách Hàng và Người Sử Dụng sử dụng Phần Mềm (“Dữ Liệu Tổng Hợp”). Để tránh hiểu lầm, Dữ Liệu Tổng Hợp không bao gồm dữ liệu cá nhân. Dữ Liệu Tổng Hợp có thể được sử dụng để cải thiện, hỗ trợ và vận hành Phần Mềm cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi và để tạo ra và phân phối báo cáo về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đó. Dữ Liệu Tổng Hợp sẽ không bao gồm các thông tin có thể xác định danh tính của Khách Hàng hoặc Người Sử Dụng, và Khách Hàng cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Dữ Liệu Tổng Hợp nào nếu như không có sự đồng ý của Khách Hàng.
 • Sao lưu và phục hồi
 • Tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và quy định pháp luật. Khách Hàng hiểu rằng Dữ Liệu Của Khách Hàng có thể được tiết lộ theo quy định pháp luật, theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi, trong phạm vi được cho phép, sẽ thông báo cho Khách Hàng trước thời điểm tiết lộ để Khách Hàng kịp thời tìm kiếm biện pháp bảo vệ liên quan đến việc tiết lộ đó và sẽ chỉ tiết lộ các phần của Dữ Liệu Của Khách Hàng trong phạm vi được yêu cầu.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Quyền sở hữu. Chúng tôi chỉ cung cấp cho Khách Hàng quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm theo Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ và Chính Sách này. Không có bất cứ quyền sở hữu nào được chuyển giao cho Khách Hàng. Chúng tôi giữ mọi quyền sở hữu và các quyền lợi khác (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ) trong và đối với Phần Mềm, Dữ Liệu Tổng Hợp, bất kỳ và tất cả các công nghệ và mọi tác phẩm phái sinh, sửa đổi hoặc cải tiến liên quan của Phần Mềm, tên thương mại, nhãn hiệu, logo và các dấu hiệu nhận biết khác thuộc sở hữu của chúng tôi.

6. Chấm dứt

 • Thời hạn. Chính Sách này có hiệu lực bắt buộc tuân thủ đối với Khách Hàng trong suốt thời gian Khách Hàng sử dụng Phần Mềm cho đến khi quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm của Khách Hàng chấm dứt theo thoả thuận tại Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ (“Thời Hạn”).
 • Chấm dứt hoặc tạm dừng quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm dừng việc cung cấp quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm của Khách Hàng qua một thông báo hợp lý đến Khách Hàng dưới hình thức văn bản hoặc điện tử trong các trường hợp (i) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ dẫn đến tạm dừng/chấm dứt Hợp Đồng; (ii) Khách Hàng vi phạm các quy định Chính Sách này; hoặc (iii) nếu chúng tôi nhận thấy hành động đó là cần thiết để ngăn chặn tổn hại đến an ninh, tính ổn định, tính sẵn sàng hoặc tính toàn vẹn của Phần Mềm.
 • Hậu quả của việc chấm dứt. Sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Chính Sách này: (a) Khách Hàng và Người Sử Dụng phải ngừng sử dụng ngay Phần Mềm; và (b) các điều khoản sau sẽ tiếp tục có hiệu lực kể cả sau khi Chính Sách này chấm dứt hiệu lực: 3 (Cam kết), 3 (Dữ liệu và nghĩa vụ của Khách Hàng), 4.2 (Dữ liệu tổng hợp), 4.5 (Tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và quy định pháp luật) và từ 5 (Quyền sở hữu trí tuệ) đến 10 (Điều khoản chung). Trừ khi có quy định khác trong Chính Sách này, bất kỳ Bên nào thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào, kể cả chấm dứt, đều không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Bên đó có thể có theo Chính Sách này, theo Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ đã ký kết và/hoặc theo luật pháp áp dụng.

7. Giới hạn trách nhiệm

 • Phần Mềm của chúng tôi được cung cấp nguyên trạng. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng phần mềm sẽ luôn không có lỗi, hoặc rằng phần mềm sẽ hoạt động một cách hoàn hảo mà không bị gián đoạn, chậm trễ. Trong phạm vi tối đa luật pháp cho phép, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, dưới dạng văn bản hay lời nói, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về sự phù hợp với một mục đích cụ thể, bảo đảm về quyền sở hữu và không vi phạm.
 • Ngoại trừ trường hợp phát sinh khiếu nại liên quan đến các trách nhiệm được quy định cụ thể tại Điều 3 (Dữ liệu và nghĩa vụ của Khách Hàng) và Điều 5 (Quyền sở hữu trí tuệ), trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách Hàng đối với các các thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hệ quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gây ra do thất thoát về lợi nhuận, doanh thu hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản của Chính Sách này hoặc Phần Mềm, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó; và toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với Khách Hàng sẽ không vượt quá số tiền phí dịch vụ mà chúng tôi nhận được từ Khách Hàng trong sáu (06) tháng liền trước thời điểm xảy ra vi phạm.

8. Kiểm tra

 • Trong phạm vi Thời Hạn, bằng các biện pháp thích hợp và cấn thiết, chúng tôi có có thể, hoàn toàn bằng quyết định của mình, thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động, giao dịch trên Phần Mềm nhằm đảm bảo việc tuân thủ Hợp Đồng cũng như Chính Sách này của Khách Hàng. Các cuộc kiểm tra (nếu có) sẽ được chúng tôi thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý và đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận hành thường ngày tại địa điểm của Khách Hàng.
 • Trường hợp từ kết quả kiểm tra phát hiện Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào quy định tại Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách này, chúng tôi có quyền, áp dụng một trong số hoặc đồng thời các biện pháp, tùy theo quyết định của chúng tôi, (i) chấm dứt quyền sử dụng Phần Mềm của Khách Hàng theo Điều 6.2 Chính Sách này, (ii) yêu cầu Khách Hàng thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh do việc sử dụng vượt quá giới hạn phạm vi Gói Dịch Vụ đã đăng ký, bao gồm Thời Hạn, giới hạn về địa lý, số lượng Người Sử Dụng, các tính năng của Gói Dịch Vụ Khách Hàng đăng ký theo Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ theo đơn giá niêm yết tại thời điểm thanh toán.

9. Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp

 • Luật điều chỉnh. Luật áp dụng điều chỉnh quan hệ giữa Khách Hàng và chúng tôi liên quan đến các điều khoản của Chính Sách và Phần Mềm này là pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Giải quyết tranh chấp. Mọi khiếu nại, tranh chấp giữa Khách Hàng và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính Sách này hay Phần Mềm sẽ được xét xử tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền nơi chúng tôi đặt trụ sở.

10. Điều khoản chung

 • Sửa đổi. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện một số thay đổi về dịch vụ, tính năng của Phần Mềm nhằm tạo ra Phần Mềm tốt hơn cho Khách Hàng, từ đó chúng tôi có thể cần cập nhật các điều khoản của Chính Sách này. Chúng tôi sẽ thông báo tới Khách Hàng thông qua website hoặc phương tiện truyền thông khác của chúng tôi ít nhất 30 ngày trước khi các thay đổi này có hiệu lực.
 • Chuyển giao. Khách Hàng không được chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào toàn bộ hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, nghĩa vụ liên quan đến Chính Sách này hay Phần Mềm khi chưa được chúng tôi chấp thuận.
 • Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Chính Sách này bị cấm, bị coi là không hiệu lực hoặc không còn giá trị thi hành, thì việc nghiêm cấm, mất hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành đó không làm ảnh hưởng tới hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác trong Chính Sách.

Ngày sửa đổi gần nhất: 15/09/2021