PLAN - PRICE

Description

CÁ NHÂN

P1

Miễn phí

Giáo viên sử dụng cá nhân
ở mức cơ bản, không sử dụng
các tính năng cao cấp

TRƯỜNG HỌC

P.Std

150.000.000 đồng / 1 năm

Dành cho các trường phổ thông,
đăng ký dùng thử miễn phí
trước khi ký hợp đồng

TRƯỜNG NÂNG CAO

P3

(Thoả thuận)

Gói dịch vụ điều chỉnh theo hợp
đồng để tiết kiệm chi phí
cho các trường phổ thông

SỞ GIÁO DỤC

P8

(Thoả thuận)

Gói dịch vụ cung cấp cho các
Sở giáo dục và trường thành viên
với mức chi phí hấp dẫn

DOANH NGHIỆP

P6

(Thoả thuận)

Gói dịch vụ dành cho
doanh nghiệp